Genvinding af overskudsvarme

Varmegenvinding er helt afgørende for en forbedring af energieffektiviteten. I dag gør teknologien det muligt at opfange og genbruge den overskydende varme fra eksisterende processer til andre formål, fx fjernvarme eller elproduktion. Der genereres meget overskudsvarme fra såvel den lette som den tunge industri, og det er en væsentlig uudnyttet ressource til energieffektivitet og emissionsreduktion.

Udnyttelse af overskudsvarme ved hjælp af veldesignet varmevekslerteknologi er en nem og effektiv måde at øge effektiviteten på. Alfa Laval har stor erfaring på dette område og arbejder sammen med kunder i en lang række industrier for at finde løsninger til udnyttelse af overskudsvarme på nye, produktive og rentable måder. Ud over at opfange affaldsstrømme ved høje temperaturer kan vores teknologi opfange og genbruge lavtemperaturvarme ved hjælp af varmepumper. Det er for eksempel tilfældet ved varmegenvinding fra datacentre eller fra spildevand og havvand – hvor overskudsvarmen kan bruges til fjernvarme.

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Værdien af varmegenvinding

Udnyttelse af overskudsvarme tilbyder din virksomhed en af de nemmeste og mest omkostningseffektive måder at øge din samlede energieffektivitet på. Dette vil desuden have en positiv indflydelse på din bundlinje.

Når man ser på de tilgængelige muligheder, er det vigtigt at overveje de to slags energiforbrug, der indgår i de fleste industrielle processer. Det vil sige energi, der bruges til at generere:

– procesvarme via fossile brændstoffer
– elektricitet til drift af motorer, der anvendes i specifikke procestrin

Grundtanken bag varmegenvinding er at opfange varme, der skabes i en del af et anlæg, og genbruge så meget af den som muligt i andre anvendelser. Nøglekomponenten til bestemmelse af, hvor meget varme der kan genvindes og genbruges, er dit valg af varmevekslerteknologi.

Få mere at vide i denne video med Julien Gennetier, en af vores førende eksperter i energieffektivitet og udnyttelse af overskudsvarme. I denne video forklarer han, hvordan energibesparelse bliver en win-win-situation – for både din virksomhed og vores planet.

Spar 25 % mere energi med den rigtige varmevekslerteknologi

Tilbagebetalingstiden for en investering i genvinding af overskudsvarme afhænger i høj grad af varmevekslernes effektivitet – og deres livscyklusomkostninger. Derfor spiller den varmeveksler, du vælger, en stor rolle, når du skal beregne den mulige besparelse, du vil få. Hvad er så dine muligheder?

Diagrammet viser varmegenvindingsniveauet som en funktion af startomkostningerne. Udbyttet fra kompakte varmevekslere er op til 25 % højere end for rørvarmevekslere til en sammenlignelig pris. For at nå de samme niveauer af varmegenvinding bliver løsninger med rørvarmevekslere ofte flere gange dyrere. Dette skyldes en række faktorer:

  • Fem gange højere varmeoverførselseffektivitet
  • Lavere CAPEX og vedligeholdelsesomkostninger
  • Mindre miljøaftryk

Så hvordan kan du få den bedste løsning inden for varmegenvinding til dine procesopgaver? Hvis du kontakter os i dag, vil vores eksperter guide dig gennem processen.
Hvorfor ikke give det en chance?


Lær mere


cleantech-WHR-chart-logo.png

Udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme

I Hamborg overføres overskudsvarmen fra et kobberproducerende anlæg til fjernvarme på en energieffektiv måde ved brug af Alfa Lavals pladevarmevekslere med pakningsmontering. Genbrugen af overskudsvarme svarer til 160.000 MWh om året, som anvendes til opvarmning af 3.400 lejligheder. Derved skønnes kuldioxidudledningen at blive reduceret med 20.000 tons årligt.

Alfa Laval Sustainable solutions Waste heat recovery case story

Energibesparelser på tværs af alle sektorer

Alfa Lavals pladevarmevekslere kan genvinde både høj- og lavtemperaturoverskudsvarme til genbrug i en lang række anvendelser. Vores teknologier gør det muligt for kunderne at øge energieffektiviteten på nye, produktive og rentable måder ved at udnytte overskudsvarme til fjernvarme, elproduktion og meget mere. Vælg din branche nedenfor for at få yderligere oplysninger.

cleantech_data_centerv2.jpg

Køling af datacenter

Vidste du, at 90 % af den elektricitet, der bruges i et datacenter, omdannes til varme? Tænk, hvis alle datacentre brugte overskudsvarmen fra servere til andre formål. Dette ville spare 3.000 TWh årligt, hvilket er den samme mængde energi, som kræves til opvarmning af 300 millioner europæiske husstande. Den dermed forbundne emissionsreduktion svarer til hele Frankrigs samlede udledning.

Hvordan kan du spare og genbruge overskudsvarme fra dine servere? Og hvilken indflydelse vil det have på din bundlinje?


Lær mere

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

HVAC

I dag går 50 % af al primær energi tabt som overskudsvarme. Tænk, hvis samtlige industrikedler i Europa blev erstattet af moderne varmepumper. Det ville spare 100 TWh energi årligt, svarende til produktionen fra 10.100 vindmøller. Det ville også reducere vores CO2-udledning med 18 millioner tons – svarende til emissionerne fra 220.000 tunge lastbiler på vores veje.

Der er uden tvivl store besparelser at hente ved at udskifte industrikedler med varmepumper. Hvad ville en lignende ændring betyde for din HVAC-drift?


Lær mere

cleantech-ORC-pipes.jpg

ORC (Organic Rankine Cycle)

Vidste du, at det er muligt at genvinde lavtemperaturoverskudsvarme fra industrielle processer og CHP-motorer (kombineret varme og energi)?

For ORC-systemer (Organic Rankine Cycle) giver Alfa Lavals pladevarmevekslere, kombineret med vores ekspertise, mulighed for effektiv varmegenvinding til produktion af elektricitet.

Ved at bruge Alfa Lavals udstødningsvarmevekslere (GTL/Micro) kan det lade sig gøre at overføre energien fra gasformige affaldsstrømme og producere CO2-neutral elektricitet i et ORC-system på en effektiv måde.


Lær mere

cleantech-CHP-intro-img.jpg

Kombineret varme og energi (CHP)

Vidste du, at kombineret varme og energi (CHP – Combined Heat and Power) er en af de mest bedste metoder til energieffektivitet? Over 90 % af energien kan genvindes til effektiv brug. Leder du efter en effektiv og omkostningseffektiv kraftvarmeløsning?

Klik her for at få mere at vide om hele udvalget af termiske løsninger, som Alfa Laval har udviklet til kraftvarmeproduktion.


Lær mere

cleantech_refinery210108.jpg

Råolieraffinaderier

I raffinaderier er energi en af de vigtigste omkostningsfaktorer. For hver MW energi, der genvindes, kan der ske en reduktion på op til 4.000 tons CO2-udledning om året.

Alfa Laval har en komplet portefølje af varmevekslere til raffinaderiprocesser. Uanset tjenesteydelsens art kan vi levere gennemafprøvet og velkendt teknologi til at tackle og overvinde dine udfordringer i hverdagen, fx energibesparelse og emissionsreduktion.

Lær mere

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrokemiske produkter

Vidste du, at en nem måde at reducere energiforbruget på er ved at genvinde energi til genbrug i dine processer?

Du kan øge effektiviteten af din varmegenvinding ved blot at skifte fra rørvarmevekslere til kompakte varmevekslere. Derefter tages mere energi i brug igen – energi, der ellers ville være gået til spilde.

Det er meget rentabelt at investere i mere effektive varmevekslere, og tilbagebetalingstiden er ofte under et år.


Lær mere


cleantech_symbol_RGB_png.png

Et bæredygtigt partnerskab

Kontakt os for mere information

Kontakt os i dag for mere information om vores bæredygtige løsninger

Kontakt

Oplysningerne gemmes og behandles i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik.