Membranfiltrering: at finde skatte ved behandlingen af spildevand

En norsk kommune har fået et helt nyt perspektiv på spildevandsbehandling – med et styrket fokus på driftsmæssig bæredygtighed, og som en mulighed for at indfange vigtige råvarer til genbrug og genanvendelse.

DATO 2023-11-28
Wastewater

Behandlingsanlægget Alvim i Sarpsborg, 88 km syd for Oslo, blev bygget i 1980'erne, og behandler spildevand fra Sarpsborg kommune og det nærliggende Årum i Fredrikstad.

Befolkningstilvækst og igangværende erhvervsudvikling, sammen med stadig strengere vandbehandlingsregler for at bekæmpe stigende næringsstofniveauer i Oslofjorden, medførte et behov for at fremtidssikre anlægget mht. kapacitet og udledningsvandkvalitet – men de kommunale myndigheder stoppede ikke der.

"Behandlingsanlægget Alvim bliver en højteknologisk 'ressourcefabrik', der lever op til eksisterende og fremtidige behandlingskrav," forklarer en talsmand for Sarpsborg kommune. ”Vi ser ikke længere på spildevand som et problem, men som et råstof til ressourcegenvinding. Det nye og opgraderede Alvim-behandlingsanlæg skal ikke kun rense spildevand på en bedre måde. Vi kan også optimere genanvendelsen og genbruge nøgleelementer, såsom kvælstof og fosfor, til gavn for mennesker, dyr og natur. Genvindingen af værdifulde ressourcer vil også blive foretaget på en mere sikker måde, så de føres tilbage i brug til f.eks. kunstgødning."

Sarpsborg kommune besluttede sig for en membranbioreaktor (MBR) løsning med membraner fra Alfa Laval; og når det er færdigt, vil det udvidede anlæg have en servicekapacitet på 105.000 personer, svarende til et gennemsnitligt behandlet flow på 1.200 kubikmeter i timen. Det bliver Norges første store membranbioreaktor (MBR), og samtidig den største i verden der anvender Alfa Lavals membranteknologi.

"Bekymringen over næringsstofniveauer i vand, der udledes til Oslofjorden, har foranlediget ændringer i lovgivningen, og regionen arbejder hårdt på at optimere sin spildevandsbehandling," forklarer Alfa Lavals Emmanuel Joncquez, Global Technology - Application Engineer. "Den afgørende faktor for myndighederne i Sarpsborg var kvaliteten af spildevandet i slutningen af MBR-processen – især fjernelse af kvælstof og fosfor."

Bæredygtighed var et nøgleelement, og for at kunne leve op til det, vil det opgraderede anlæg omfatte flere funktioner, herunder solpaneler, et mikrokraftværk og en varmepumpe. Anlægget vil også bruge biogas til at producere el og varme. Kemikalieforbruget vil blive minimeret, og vandtransportinfrastrukturen vil blive optimeret. Målet er, at anlægget skal være selvforsynende med energi og varme, og med et eventuelt overskud, der tilbydes nærliggende industrier, såsom fjernvarme. "Et nytænkende aspekt vedrører fjernelse af fosfor fra spildevandet vha. en biologisk proces frem for kemisk udfældning," siger Emmanuel.

"Vi vil udvikle behandlingsanlægget Alvim, så det opfylder alle eksisterende og fremtidige krav," siger en talsmand i Sarpsborg Kommune. "I fremtiden kan krav til rensning af mikroplast, medicinrester, pesticider og miljøgifte blive en realitet. Genvinding af fosfor og kvælstof, udnyttelse af fossilfrie energikilder i form af biogas, genvinding af varme i spildevand, samt produktion af elektricitet vil også være meget vigtig."

I Europa anses Schweiz generelt for at være det mest progressive land, når det kommer til at have et politisk svar på bevarelsen af vandkvaliteten, siger Emmanuel. "Vi forventer, at nye EU-regler træder i kraft i 2024 med hensyn til fjernelsen af mikroforurenende stoffer. Så dette samarbejde med Sarpsborg giver os en meget vigtig indsigt i, hvordan vi kan tilbyde den bedst tilgængelige teknologi for at imødekomme udfordringen."

EUR 8,2 millioner er blevet afsat til at fuldføre membranfiltrering som en del af anlæggets opgradering og udvidelse, og det er planlagt til at være i drift i 2027.

Fremhævede teknologier

cleantech water savings

Rent vand

Alfa Lavals membranbioreaktor gør det muligt for Sarpsborg Kommune at opfylde nye regler for vandkvalitet i Oslofjorden:

  • fri for opslæmmede stoffer
  • 95 procent fjernelse af fosfor ved udløbet
  • 75 procent fjernelse af nitrogen
Sarpsborg Municipality

Foto: Sarpsborg Kommune