2016-04-14 Product News

“På vej mod nuludledning” er et af de temaer, der præsenteres af Alfa Laval på IFAT 2016

På IFAT-udstillingen i München, Tyskland – fra d. 30. maj til d. 3. juni – præsenterer Alfa Laval et komplet udvalg af teknologier og services, der hjælper procesindustrierne med at reducere deres miljømæssige fodaftryk fra vand og spildprodukter ved at maksimere genbrug af vand, ved at gøre affald til værdi og ved at minimere energiforbrug og spild.

De fleste industrielle processer forbruger masser af vand – en knap ressource. De genererer også spildprodukter, der skal efterbehandles for at leve op til de skrappe miljøkrav, så virksomhederne kan beholde deres driftstilladelser og måske endda udvide kapaciteten. Det tæller på den positive side, at spildprodukterne ofte indeholder værdifulde ressourcer, der stammer fra hovedprocesserne, og som kan genanvendes. Alfa Laval har udvidet sit produktsortiment betydeligt og tilbyder nu et bredt udvalg af teknologier til industriel vand- og affaldsbehandling. Mange af disse teknologier vil være udstillet på Alfa Lavals stande A1.251 og 01A.11 på IFAT 2016 i München. 

Behandling af spildevand på stedet – også en uudnyttet vandressource

Industrielt spildevand har meget forskelligartede specifikationer. Ofte afviser det kommunale spildevandsanlæg at modtage det, så der kræves enten forbehandling eller komplet behandling på stedet. Samtidig udgør væksten i verdens befolkningstal på 75 millioner hvert år i kombination med reduktionen af de naturlige vandressourcer en alvorlig udfordring. I 2025 vil to mia. mennesker stå uden adgang til ferskvand. Så enhver liter, der spares – eller genindvindes til genanvendelse – i procesindustrierne, er velkommen. Faktisk er spildevand en uudnyttet vandressource, som flere og flere virksomheder ønsker at udforske. 

Alfa Laval tilbyder mange behandlingsmetoder, der kan hjælpe virksomhederne med at leve op til lovgivningskravene, og som ganske enkelt kan sætte turbo på genanvendelsen af vand. 

  • All-in-one Membranfiltreringsmoduler til membranbioreaktorer (MBR) – er baseret på Alfa Lavals patentbeskyttede Hollow Sheet-teknologi. Produktet er kendetegnet ved høj effektivitet, lille fodaftryk og stor brugervenlighed samt flow/drift ved gravitation Produktet udfører både sekundær og tertiær behandling samt den endelige polering, og det leverer meget rent spildevand, der er klar til at blive sendt tilbage til naturen – eller til genanvendelse. Systemet sælges til talrige industrielle applikationer inden for f.eks. levnedsmiddel- og mejeriproduktion, kartoffelstivelse , slagterier, fiskeindustrien, vinproduktion, bryggerier, soft drink-industrien, tekstiler (uldvaskning), behandling af olieholdigt vand med henblik på genvinding af slopolie på raffinaderier, lægemiddelindustrien og den kemiske industri. En producent af særlige kemikalier har en målsætning om at spare 40 % på ferskvandsforbruget ved at genanvende det behandlede spildevand til virksomhedens egne formål og køletårne.
  • Alfa Laval AS-H Iso-Disc®-stofmediefiltre til tertiær filtrering producerer spildevand af en meget høj kvalitet, der opfylder lovgivningskravene vedrørende kriterierne for udledning af spildevand og er velegnet til øjeblikkelig genanvendelse af vand, da produktet er certificeret i henhold til California Title 22 Certified for Water Reuse-standarderne. Iso-Disc-filtre er fuldt automatiserede og meget kompakte. De kræver meget mindre plads og færre kapitalomkostninger end traditionelle sandfiltre. De forhandles til behandling af både kommunalt spildevand, som nogle steder genanvendes i søer til rekreative formål, hvorved der spares på omkostningerne til ferskvand, samt til behandling af industrielt spildevand fra f.eks. soft drink- og kødproduktion. Iso-Disc er også ideel til fjernelse af organiske og uorganiske forurenende stoffer i alle industrier, der kræver vandfiltreringsteknologi, til behandling af overfladevand til køletårne eller procesvandforsyning, behandling af sidestrømme i køletårne og forbehandling med henblik på at producere meget rent vand.

Udvundet vand kan bruges på mange måder: Som industrielt procesvand, vand til rengøring, køletårne, kunstvanding af afgrøder, golfbaner, søer til rekreative formål, vådområder eller genopfyldning af grundvand. 

Fra affald til værdi – Genvinding af vand og andre værdifulde produkter

Værdifulde produkter går normalt tabt i affaldsstrømmene. Alfa Laval kan hjælpe dig med at konvertere omkostninger til fortjeneste ved at tilbyde forskellige løsninger til genindvinding af vand og andre værdifulde produkter, som kan genanvendes eller sælges. 

  • Bryggerier kan genindvinde 5-7 % af den anvendte ølurt, 2-3 % af den producerede øl, den brugte gær og det anvendte korn samt opnå op til 50 % reduktion af vandforbruget med Alfa Laval-mikrofiltrering, højhastighedsseparatorer og dekantere. Genindvundne produkter kan genanvendes i produktionen eller sælges.
  • Spildevand fra olie- og gasudvinding kan ved hjælp af Alfa Laval-fordampningssystemer genindvindes med op til 80 % til genanvendelse i produktionen.

Afvanding af affald – Reducer affaldsmængden til bortskaffelse med op til 90 %

Væskeindholdet af slam fra kommunale vandværker og industriel spildevandsbehandling samt affald fra andre aktiviteter har stor indflydelse på bortskaffelsesomkostningerne. Alfa Laval tilbyder talrige teknologier, herunder nyt tyngdekrafts- og presseudstyr, der effektivt separerer væskefaserne, hvorved der opnås et højt niveau af tørstofindhold, hvilket reducerer mængden af affald betydeligt –  hvorved også omkostningerne til transport, bortskaffelse og tørring nedbringes. 

Omkostnings- og energieffektivt Alfa Laval-udstyr til slamfortykning og afvanding anvendes til at reducere affaldsmængderne i talrige industrielle applikationer, såsom inden for føde- og drikkevareproduktion, kemikalier, medicinalvarer, papir, olie og gas, strøm, elektronik og meget mere:

  • ALDRUM-tromlefortykkere – et eksempel fra genbrugspapirindustrien
  • ALDEC-dekantere – eksempel fra genanvendelse af plastik
  • AS-H-bæltefortykkere – eksemplerne omfatter mejeriproduktion, pap og papir- samt olieindustri
  • Skruepressere – eksemplerne omfatter mejeri-, frugt-, drikkevare-, vin-, elektronik- og tobaksproduktion samt fiskeindustri
  • AS-H-bæltepressere – eksemplerne omfatter fødevareproduktion og fjernelse af jordlag fra vaskevand samt anvendelse på kraftværker til separation af fine kulstoffer fra regnvand.

Nogle af disse kan også bruges til afvanding af mudder (biologisk og ikke-biologisk), minedrift, bassinoprensning og opmudring. 

Termisk slambehandling – en genvej til omkostningsbesparelse, varmegenvinding, klasse A-kompost og biogas

Forvarmning af spildevandsslam ved hjælp af Alfa Lavals spiral- og rør i rør-varmevekslere inden afvanding kan også reducere omkostningerne og give mulighed for varmegenvinding. Alfa Lavals termiske udstyr kan også bruges til nedbrydning af slam for at producere biogas og til slamhydrolyse og pasteurisering for at overholde den strengeste miljølovgivning og få slamkvalitet i klasse A eller B, der egner sig til genbrug som kompost eller gødning. For visse typer industriaffald, f.eks. farmaceutisk, er pasteurisering af spildevandsslam et krav. 

Find ud af mere på IFAT, og deltag i Alfa Lavals pressemorgenmad

Besøgende på IFAT vil få mulighed for at høre meget mere om de nye løsninger til behandling af industrielt spildevand og -affald fra virksomhedens eksperter på Alfa Lavals stand A1.251, hvor et antal produkter også vil være udstillet. 

På IFAT vil Alfa Laval være vært ved en pressemorgenmad på stand A1.251 i hal A1 Tirsdag d. 31. maj kl. 08:30.

Ønsker du at deltage? Kontakt venligst rolf.lindenberg@alfalaval.com

Du kan finde flere oplysninger på www.alfalaval.com/IFAT2016

For flere oplysninger om produkterne bedes du kontakte:

Alfa Laval Nordic A/S, Water & Waste Treatment, Process Technology Division

Preben Kristensen, Sales Engineer
Mobil: +45 28 448 610
preben.kristensen@alfalaval.com

Tony Bergman, Business Unit Manager
Mobil: +46 70 51 31 004
tony.bergman@alfalaval.com 

Du kan finde flere oplysninger om Alfa Lavals løsninger til behandling af industrielt spildevand og affald ved at besøge www.alfalaval.com/industrial-waste

Billeder

Hvis du ønsker billeder i høj opløsning og billedtekster, bedes du kontakte Annette Risberg, annette.risberg@alfalaval.com

Water-reuse Drop-in-recycling-triangle 640x360

Kontakter

Preben Kristensen

Sales Engineer, Alfa Laval Nordic A/S, Water & Waste Treatment, Process Technology Division

Denmark

+45 28 448 610
preben.kristensen@alfalaval.com

Kontakter

Tony Bergman

Business Unit Manager, Alfa Laval Nordic A/S, Water & Waste Treatment, Process Technology Division

Sweden

+46 70 51 31 004
tony.bergman@alfalaval.com

Kontakter

Annette Risberg

Central Communications Mgr., Water and Waste Treatment

+45 2777 8539
annette.risberg@alfalaval.com

Relateret indhold: